>  Woordenlijst

Weet u niet zeker hoe u de vrije valafstand moet berekenen of wat het verschil is tussen een verankering en een verankeringsconnector? Raadpleeg onze verklarende woordenlijst voor hulp bij het definiëren van de terminologie die we overal op deze site gebruiken. Nog steeds in de war? Neem contact op met onze klantenservicespecialisten. Zij kunnen u helpen duidelijkheid te krijgen.

A

ABC van persoonlijke valbescherming
De basiselementen van elk valbeschermingssysteem zijn A voor anker, B voor Body Support en C voor connector.

Systeem voor actieve valbescherming
Een methode van het bieden van valbescherming waarbij werknemers op actieve wijze valbeschermingsuitrusting moeten dragen en gebruiken, waarbij training is vereist.

Verankering
Een veilig bevestigingspunt voor een persoonlijk valbeschermings-, valbeperkings-, werkpositionerings- of reddingssysteem.

Verankeringsconnector
Een methode voor het bevestigen van een persoonlijk valbeschermings-, valbeperkings-, werkpositionerings- of reddingssysteem aan de verankering die in vele soorten en maten beschikbaar is, zoals ankerstroppen, dakankers, balkklemmen, railschuiven, lorries, oogbouten en haken.

ANSI 
American National Standards Institute- een particuliere, non-profitorganisatie die toezicht houdt op de ontwikkeling van vrijwillig overeengekomen normen voor producten, services, processen, systemen en personeel in de Verenigde Staten.

Stopkracht
De kracht die op de werknemer en het verankeringspunt werkt op het moment dat het valstopsysteem de val stopt. Het wordt gemeten in kilo Newton (kN) - 6 kN maximaal is toegestaan voor een valstopsystemen onder CE EN-normen.

Bevestigingspunt.
Een verbindingspunt van het valstop-harnas, waardoor voor de verbinding van andere onderdelen van een val voor/werk positionering/afdaling-reddingssysteem, zoals een zelfintrekbare reddingslijn (SRL), montage van de lijn of andere apparaat.

ATEX
ATEX is de naam die is gegeven aan een reeks van Europese richtlijnen met betrekking tot installaties op gevaarlijke locaties (ontvlambare atmosferen) die zijn genoemd naar het Franse "Atmosphères Explosibles". Hierin wordt een reeks van essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten (oftewel Essential Health & Safety Requirements (EHSR)) beschreven die bij navolging iedereen in de industrie in staat zouden moeten stellen om veilig te werken en incidenten te voorkomen. Er zijn twee aparte richtlijnen geïntroduceerd met betrekking tot uitrusting (94/9/EG) en veiligheid van werkactiviteiten (1999/92/EG).
--Richtlijn 94/9/EG geldt voor alle uitrusting en beschermingssystemen voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen.
--Richtlijn 99/92/EG verwijst naar de minimale vereisten voor de verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk voor werknemers.

Bevoegd persoon
Een persoon die is goedgekeurd of aangewezen door de werkgever om een specifiek soort taak of taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een specifieke locatie of specifieke locaties in de werkomgeving.

 – De eindgebruiker van valbeschermingsuitrusting die is getraind in het gebruiken en inspecteren van valbeschermingsuitrusting.

Bevoegde reddingswerker
Een werknemer die is getraind in het uitvoeren van of verlenen van assistentie bij reddingen.
Automatisch controleapparaat voor afdalen
Een apparaat dat, na te zijn geactiveerd, personeel in gecontroleerd tempo laat afdalen.

B 

D-ring achterzijde
Ook wel dorsaal bevestigingspunt of dorsale D-ring genoemd. Bevestigingspunt dat zich aan de achterkant van het full body-harnas bevindt, tussen de schouderbladen.

Lichaamsharnas
Een reeks van banden de rondom de werknemer kunnen worden bevestigd op zodanige wijze dat de valstopkrachten worden verdeeld over ten minste de dijen, het bekken, het midden, de borstkas en de schouders met middelen voor het bevestigen van andere componenten van een persoonlijk valstopsysteem.

Lichaamsondersteuning
Wordt geleverd in de vorm van een full body-harnas dat een verbindingspunt met de werker biedt voor het persoonlijke valstopsysteem. Afhankelijk van de toepassing kan deze worden gebruikt als onderdeel van een systeem om de werken tegen vallen te beschermen en de mate van persoonlijk letsel bij een eventuele val te beperken.

C

Karabiner
Een verbinding met een vergrendelbare opening die normaliter gesloten is of automatisch wordt gesloten en die wordt gebruikt om componenten van een valbeschermingssysteem met elkaar te verbinden. Ook wel een voor karabiner gecertificeerde verankering genoemd. Een verankering die volgens een gekwalificeerde persoon in staat is valstopkrachten te weerstaan.

Klimhulp
Een verticaal systeem dat de gebruiker assisteert bij het beklimmen of afdalen van een vaste ladder om vermoeidheid te verminderen.

Vrije val (berekening)
U kunt de vereiste vrije val berekenen door de relevante factoren bij elkaar op te tellen. Hiermee verkrijgt u de veilige vereiste afstand onder het werkoppervlak voor werk dat moet uitgevoerd in situaties waarbij sprake is van valgevaar. Berekening: afstand voor vrije val energieabsorberende inrichting vertragingsafstand vrije ruimte tot obstakel tijdens valstop

Deskundige
Iemand die in staat is bestaande en voorspelbare gevaren in de omgeving of werkomstandigheden die onhygiënisch, risicovol of gevaarlijk voor medewerkers zijn te identificeren en die de bevoegdheid heeft om onmiddellijk corrigerende maatregelen te treffen om hier een einde aan te maken.

-Gewoonlijk de dagelijkse supervisor van personen die op hoogte werken. Hij of zij voert het onderzoek naar valgevaren uit en identificeert nieuwe en bestaande valgevaren en manieren om werknemers die blootstaan aan elk gevaar te beschermen. De deskundige kan tevens de supervisie voeren over de selectie, de installatie, het gebruik en de inspectie van niet-gecertificeerde verankeringen in rechtsgebieden waar dit is toegestaan en verifiëren of de huidige systemen aan de geldende normen voldoen. Hij of zij zorgt er tevens voor dat er een reddingsplan beschikbaar is voor een gevallen werker, neemt deel aan onderzoeken naar ongevallen, inspecteert apparatuur en neemt beschadigde of anderszins onbruikbare apparatuur uit bedrijf.

Deskundige reddingswerker
Een persoon die procedures en methoden ontwikkelt voor het uitvoeren van een redding voor elk te voorzien valgevaar voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden, ervoor zorgt dat deskundige reddingswerkers op de juiste wijze zijn getraind en deskundig zijn in het uitvoeren van reddingen, en identificeert de hulpbronnen die nodig zijn om een redding uit te voeren en controleert of die hulpbronnen beschikbaar zijn.

Connector (ABC van persoonlijke valbescherming)
Een apparaat dat wordt gebruikt voor het verbonden van componenten van persoonlijke valstop-, valbeperkings-, werkpositionerings- of reddingssystemen. Connectors omvatten onder andere maar niet uitsluitend lijnen, karabijnhaken, karabiners en valstopapparaten, alsmede gespecialiseerde systemen zoals zelfintrekbare reddingslijnen, ladderklimsystemen, verticale reddingslijnen en lijnklemmen.

Connector (karabiner)
Een karabiner wordt ook wel eens een connector genoemd.

Gecontroleerde toegangszone
Een zone waar mogelijk bepaalde werkzaamheden (zoals metselwerk boven hoofdhoogte) plaatsvinden zonder gebruik van hekwerksystemen, persoonlijke valstopsystemen of beveiligingssysteem en waar de toegang is gecontroleerd.

Ruimte met beperkte toegang
Een zone waarbij beperkingen gelden bij het betreden of verlaten en die niet ontworpen is voor continue toegang door werknemers.  

Compatibiliteit
Uitrusting wordt compatibel geacht als ze ontworpen zijn om samen te werken zodanig dat hun maat en vorm niet veroorzaken dat ze tijdens het gebruik per ongeluk van elkaar gaan.

Contragewichtsysteem
Een systeem waarbij gewichten worden gebruikt om een stevige ondersteuningsstructuur te bieden die het gewicht van een werker kan dragen.D ringen:
Een component die is geïntegreerd in valbeschermingsapparatuur, gewoonlijk wordt aangetroffen bij lichaamsondersteuning en sommige verankeringsconnectors en de aansluiting van een verbindingsapparaat mogelijk maakt.

D-ring verlengstuk
Een apparaat dat wordt verbonden aan de D-ring aan de achterkant van een harnas zodat gemakkelijker verbindingen met lijnen en andere apparaten die door de uitbreiding van het bereiken van de D-ring achter.

Davitarm of davitmast
Davits vormen het alternatief voor elementaire driepoten. Zij bieden een reeks van verschillende basisconfiguraties voor installatie in een grote verscheidenheid aan openingen en gaten.

Puinnet
Een netsysteem dat is ontworpen om puin op te vangen. Deze systemen zijn gewoonlijk niet voorzien voor valstop.

Vertragingsafstand
De extra verticale afstand die een vallende werknemer aflegt, met uitzondering van uitrekking van de reddingslijn en afstand voor vrije val, alvorens te stoppen, vanaf het punt waarop het valstopapparaat in werking treedt. Het wordt gemeten als de afstand tussen de locatie van het bevestigingspunt aan het lichaamsharnas van een werknemer op het moment van activering (bij het inzetten van valstopkrachten) van het valstopapparaat tijdens een val en de locatie van dat bevestigingspunt nadat de werknemer volledig tot stilstand is gekomen.

Demonstratievoertuig
Voertuigen die gewoonlijk worden gebruikt bij training en demonstraties in valbescherming op locatie voor het uitvoeren van valtests en het laten zien van het juiste gebruik van valbeschermingsapparatuur.

Afdaalsysteem
Een systeem dat wordt gebruikt om te helpen op gecontroleerde wijze een werker veilig omlaag te brengen naar een lager niveau van een structuur of naar de grond.

D-ring op de rug
Ook wel D-ring aan de achterzijde genoemd. Bevestigingspunt dat zich aan de achterkant van het full body-harnas bevindt, tussen de schouderbladen.

Dubbele lijnen
Ook wel dubbele lijn genoemd. Twee lijnen die aan één uiteinde met elkaar zijn verbonden. Gebruikt voor het bieden van 100 percentage bevestiging om de werknemer te allen tijde te beschermen bij een val terwijl hij of zij zich van de ene locatie naar de andere verplaatst.

Dubbele of drievoudige werking automatische vergrendeling apparaten
Een zelfsluitende haak of karabiner met een opening die automatisch sluit en gesloten blijft tot handmatig geopend. Deze eenheden hebben een minimum van twee (dubbele) of drie (drievoudige) bewuste en opeenvolgend acties nodig om deze handmatig te openen.

E

Eindeverankering
Verankeringspunten aan elk uiteinde van het horizontale reddingslijnsysteem.

Schokdemper
Ook wel schokbreker genoemd. Een energieabsorberende inrichting die de krachten beperkt waaraan de werker wordt blootgesteld bij een val.Valstop
Een vorm van valbescherming die is bedoeld om een vallende werker te stoppen voordat deze een voorwerp of een lager niveau raakt.

Kracht valstop
Krachten waaraan het lichaam wordt blootgesteld bij het stoppen van een val.

Valstopsysteem
Ook wel persoonlijk valstopsysteem genoemd. De volledige verzameling van apparatuur en componenten die is bedoeld om een val te stoppen.

Vrije val
De verticale afstand die nodig is op veilig een val te stoppen, tussen een werkpunt en voorwerpen of een lager niveau.

Valgevaar
Elke locatie waar een werknemer blootstaat aan het gevaar van vallen.

Valindicator
Een visuele indicatie die toont dat het valstopsysteem of het apparaat is gebruikt bij een val.

Valpreventie
Een type van valbescherming waarbij een val wordt voorkomen. Dit kan op passieve wijze (via hekwerken) of op actie wijze (beperkingsvoorziening) gebeuren.

Valbescherming
Methoden die worden gebruikt om letsel en bijbehorende kosten, zowel in geld als in mensenlevens, ten gevolge van een val tot een minimum te beperken

Valbeschermingsapparatuur
Apparatuur die wordt gebruikt door een werker om een val te voorkomen of te stoppen.

Valbeschermingsplan
Een plan dat nodig is als een of meer werkers routinematig worden blootgesteld aan valgevaren. Dit plan moet worden ontwikkeld en op consistente wijze worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat valgevaren worden geïdentificeerd en beheerst, en dat werkers zich bewust zijn van alle gevaren en zijn getraind in de juiste beheersingsmethode. Het plan moet tevens een reddingsplan bevatten voor elk valgevaar.

Valstopsystemenen
Systemen die de werker beschermen na een val van het raken van de grond en/of obstructies onder het werkgebied. 

Systeem voor valbeperking
Een systeem dat voorkomt dat het zwaartepunt van een persoon zodanig wordt verplaatst dat er een valgevaar ontstaat.

First-Man-Up-systeem
Een systeem dat wordt gebruikt voor het installeren en verwijderen van een valbeschermingsapparaat op een locatie boven het hoofd met behulp van een telescoopstang en een adapter.

Kracht
Kracht wordt gemeten in Newton (N). Het gewicht van iets in Newton (N) is berekend door vermenigvuldiging van het gewicht in kg (kg) met de waarde van de zwaartekracht, die is 9.81 (m/s2). Een Kilogram (kg) is een eenheid van massa (d.w.z. het gewicht van een statische voorwerp). Kracht = massa x versnelling. Voor ruwe berekening: 1000N = 1kN, 1kN = 100kg, 10kN = 1000kg. 

Vrije val
De handeling van vallen voordat een persoonlijk valstopsysteem krachten begint uit te oefenen om de val te stoppen.

Afstand voor vrije val 
De verticale verplaatsing van het bevestigingspunt voor valstop aan het lichaamsharnas van de werknemer tussen het inzetten van de val en net voordat het systeem krachten begint uit te oefenen om de val te stoppen. Bij deze afstand is niet de vertragingsafstand en de uitrekking van de (reddings)lijn inbegrepen, maar wel de schuifafstand van een vertragingsapparaat of de verlenging van een zelfintrekbare (reddings)lijn voordat deze in werking treedt en er valstopkrachten worden uitgeoefend.

D-ring aan voorzijde
Een connector aan de voorzijde van een full body-harnas in de buurt van het borstbeen.

Full body-harnas
Een manier om het lichaam te beschermen met banden die rondom de gebruiker worden bevestigd en die de valstopkrachten verdelen over de bovenkant van de dijbenen, het bekken, de borst en de schouders.


Hekwerksysteem
Een passieve vorm van valbescherming. Gewoonlijk een barrière de bestaat uit verticale en horizontale rails die moeten voorkomen dat er een valgevaar ontstaat voor werkers.

H
Hardware
Elke metalen component zoals een D-ring, karabijnhaak of karabiner die wordt gebruikt voor het bevestigen van onderdelen van een valbeschermingssysteem.

Hiërarchie van controlemaatregelen
De hiërarchie van controle is een volgorde van opties waarmee u een gevaar kunt controleren van het hoogste niveau van controle tot de minste voorkeursoptie. Deze maatregelen, in volgorde, zijn: identificatie, verwijdering, vervanging en isolatie. Indien deze niet praktisch zijn, moet valbeschermingsapparatuur worden gebruikt.

Horizontaal reddingslijnsysteem
Een systeem dat uit een flexibele lijn, zoals draad, touw of kabel, bestaat met connectors aan beide uiteinden voor horizontale bevestiging tussen twee verankeringen of verankeringsconnectors.

Horizontale reddingslijn - permanent
Een permanent geïnstalleerde horizontale reddingslijn die is ingebouwd in de structuur voor gebruik als verankering, niet alleen tijdens bouwwerkzaamheden, maar ook voor onderhoud en reparaties op een later tijdstip.

Horizontale reddingslijn - tijdelijk
Een vooraf ontwikkeld horizontaal reddingslijnsysteem dat gemakkelijk is te installeren/verwijderen en kan worden gebruikt op meer dan één werklocatie zonder het oppervlak te beschadigen waaraan het is bevestigd.

Horizontaal railsysteem
Een systeem dat bestaat uit een starre rail, voor gebruik als verankering, en dat horizontaal aan een geschikte structuur is bevestigd.Impactindicator
Een visuele referentie dat bepaalde valbeschermingsapparaat betrokken is geweest bij een val en buiten gebruik moet worden genomen.

Traagheidstrommel
Een via traagheid geactiveerde trommel die wordt ingetrokken en vrijgegeven. Bij een val wordt de trommel vergrendeld. Vaak ook wel een SRL of blok genoemd.

Middelbaar (HLL-referentie)
Verbindingspunten voor reddingslijnen die de HLL in het midden ondersteunen en de totale lengte van de HLL onderverdelen in kleinere afstanden.

J

K


lijn
Een apparaat dat wordt gebruikt om een full body-harnas te verbinden met een verankering of verankeringsconnector en dat gewoonlijk is gemaakt van touw of band.

Leidend
De rand van een vloer, dak of bekisting voor een vloer of ander loop-/werkoppervlak (zoals het dek) die van locatie verandert als extra delen van vloer, dak, dek of bekisting worden geplaatst, gevormd of geconstrueerd. Een scherpe rand wordt als een "onbeschermde zijde en rand" beschouwd tijdens perioden waarin deze niet actief en continu onder constructie is.

Reddingslijnen (deze kunnen voor VLL's, HLL's of SRL's/SRD's bestemd zijn)
Een component die uit een flexibele lijn bestaat voor aansluiting op een verankering aan één uiteinde om verticaal te hangen (verticale reddingslijn) of voor aansluiting op verankeringen aan beide uiteinden voor horizontale beveiliging (horizontale reddingslijn), en die dient als methode voor het aansluiten van andere componenten van een persoonlijk valstopsysteem aan de verankering.

Beperkte vrije val
Gedefinieerd als een korte vrije val die nodig is, zodat de inrichting die het stoppen van de val geactiveerd kan worden en de val volledige gestopt kan worden.  Maximale vrije valafstanden zullen variëren afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt.  Raadpleeg de normen en gebruikershandleiding van het product om de maximale vrije val van het apparaat te bepalen.
Ladingsvanger
Een back-up beveiligingsapparaat voor het volledig stoppen van een vallende last (alleen materiaallasten, geen personen) als deze losraakt van de hoofdondersteuningslijn. Wordt gewoonlijk gebruikt in combinatie met hijsapparatuur zoals kranen en takels.

Dak met geringe hellingsgraad 
Een dak met een hellingsgraad die kleiner is dan of gelijk is aan 4 in 12 (verticaal naar horizontaal).

Lagere niveaus
Zones of oppervlakken waar een vallende werknemer terecht kan komen. Deze zones of oppervlakken omvatten onder andere maar niet uitsluitend, de begane grond, vloeren, platformen, hellingen, loopplanken, uitgravingen, putten, tanks, materiaal, water, apparatuur, structuur of onderdelen hiervan.Handmatig controleapparaat voor afdalen
Een frictieapparaat waarmee de gebruiker na activering gecontroleerd de snelheid kan verlagen.

Netsysteem
Passieve systemen die gewoonlijk zijn ontworpen voor het opvangen van puin of voor het stoppen van vallen.

Niet-gecertificeerde verankering
Een verankering die naar inschatting van een deskundige adequaat is voor de sterkte die is vereist voor het type valbeschermingssysteem dat moet worden gebruikt, gewoonlijk balken, spanten of andere structuren van geschikte sterkte.

O

P

Doorvoergesp
Bestaat uit twee over elkaar vallende platte metalen frames. Het vrouwelijke frame is een open rechthoek die permanent aan een lus aan het uiteinde van een band is bevestigd. Het mannelijke frame wordt verbonden met de samenvoegende band door de singelband door de twee sleuven in het frame te leiden. De gesp kan worden geactiveerd door het mannelijke frame te verdraaien onder een hoek zodat deze door het vrouwelijke frame kan worden geleid. Draai vervolgens het mannelijke frame terug zodat dit direct boven op het vrouwelijke frame rust.

Systeem voor passieve valbescherming
Een manier om valbescherming te bieden waarbij een werknemer niet actief uitrusting hoeft te dragen of gebruiken. Dit omvat hekwerken en netsystemen voor personeel.

Besloten ruimte met vergunningsysteem
Een ruimte met een of meer van de volgende karakteristieken: (1) bevat (mogelijk) een gevaarlijke atmosfeer; (2) bevat een materiaal dat een persoon die de ruimte betreedt mogelijk kan overspoelen; (3) heeft een zodanige interne configuratie dat een persoon die de ruimte betreedt vast kan komen te zitten of wordt verstikt door naar binnen buigende wanden of door een vloer die naar beneden leidt en uitloopt in een kleinere dwarssectie; of (4) bevat enig ander erkend ernstig veiligheids- of gezondheidsgevaar (zoals een valgevaar).

Persoonlijk systeem voor valbescherming (PFAS)
Een systeem dat wordt gebruikt om de val van een werknemer van een werkniveau te stoppen. Het bestaat uit een verankering, connectors, een lichaamsgordel of lichaamsharnas en kan een lijn, valstopapparaat, reddingslijn of geschikte combinaties hiervan bevatten. Vanaf 1 januari 1998, is het gebruik van een lichaamsgordel voor valstop verboden.

Personeelnet
Een netsysteem dat is ontworpen om valstopkrachten te weerstaan.

Paalriem
Een riem voor werkpositionering ontworpen om te worden geplaatst om een paal/constructie en bevestigd te worden op twee punten, een aan elke kant van de D-ringen van de harnasgordel van de lijnwerker terwijl de gebruiker aan het werk is aan de paal.

Positioneringsapparaat
Een lichaamsharnassysteem dat is bedoeld om een werknemer te ondersteunen op een verhoogd verticaal oppervlak, zoals een muur, zodat deze met beide handen vrij kan werken terwijl hij of zij naar voren leunt.

Positioneringsgordel
Een configureerbaar apparaat dat wordt gebruikt voor het beschermen van een werker op hoogten en dat hem of haar tegelijkertijd in staat stelt zichzelf op comfortabele wijze te positioneren en veilig een taak uit te voeren met twee handen. Wordt normaliter gebruikt bij of in combinatie met een full body-harnas voor valstop en een valstopsysteem.

Programmabeheerder
Persoon die verantwoordelijk is voor alle fasen van het valbeschermingsprogramma, met inbegrip van de ontwikkeling, implementatie en doorlopende bewaking hiervan. Hij of zij moet advies geven aan allen die bij het valbeschermingsprogramma zijn betrokken, alle plichten en verantwoordelijkheden toewijzen, trainingsprogramma's leveren, deelnemen aan onderzoeken naar ongelukken en de effectiviteit van het programma beoordelen.

Q 

Gekwalificeerd persoon
Iemand die, doordat hij of zij in het bezit is van een erkende graad, certificaat of professionele status of over uitgebreide kennis, training en ervaring beschikt, met succes blijk heeft gegeven van zijn of haar vermogen op problemen op te lossen met betrekking tot de desbetreffende materie, het werk of het project.

–Vaak is dit een technicus, of iemand met uitgebreide kennis van valbeschermingsfysica en apparaatgebruik.

Snelsluitgesp
Een gesp die met één hand kan worden bediend voor het snel en gemakkelijk aantrekken van een full body-harnas.


Redding / reddingsplan
De mogelijkheid om een persoon uit besloten ruimtes of van hoogte te bevrijden of te redden. Een effectief reddingsplan moet altijd een onderdeel van elk programma voor valbescherming zijn.

Reddingsapparaat voor plaatsing
Een reddings- of plaatsingssysteem dat de werker in staat stelt zichzelf of iemand anders gemakkelijk omhoog of omlaag te verplaatsen naar een werkniveau.

Reddingssysteem
Apparatuur en componenten die worden gebruikt om een gevallen werker te helpen terug te keren naar de grond of de locatie waarvan hij of zij is gevallen of om een werknemer te op te halen of evacueren vanuit gevaarlijke situaties of ruimten met beperkte toegang.

Beperkingssysteem
Een actieve vorm van valpreventie die wordt gebruikt om te voorkomen dat een werker op hoogte te dicht bij de rand van een structuur te komen waar de mogelijkheid van een vrije val bestaat. Omvat gewoonlijk een full body-harnas, lijn en verankeringsconnector.

Risicoanalyse
De evaluatie van de gevaren binnen de werklocatie die mogelijk ernstig letsel of ziekte kunnen veroorzaken.

Losschieten / verplicht losschieten
Een omstandigheden waarbij een zondanige kracht wordt uitgeoefend op de veilige vooraan zelfsluitende gat van een karabiner- of musketonhaakverbinding dat deze onbedoeld open- of kapot gaat, en zo de valstopsysteem losraakt.

Lijnklem
Een valstopapparaat dat is aangebracht op een reddingslijn en dat automatisch, via frictie, de reddingslijn activeert en vergrendelt om de val van een werknemer te stoppen. Bij een lijnklem wordt gewoonlijk gebruikgemaakt van het principe van inertiële vergrendeling, vergrendeling via een nokhefboom of beide.

Dak 
Het buitenoppervlak van de bovenkant van een gebouw. Dit omvat geen vloeren of bekisting die tijdelijk het bovenoppervlak van een gebouw vormen omdat het gebouw nog niet gereed is.

Dakwerk 
Het ophijsen, opslaan, toepassen en verwijderen van dakmaterialen en apparatuur, met inbegrip van bijbehorende isolatie, metaalplaten en dampremmende laag, met exclusief de constructie van de dakbedekking.

S

Systeem voor veiligheidscontrole
Een systeem waarbij een deskundige verantwoordelijk is voor het herkennen van valgevaren en het waarschuwen van werknemers hiervoor. Een methode van administratief beheer.

Veiligheidsverbindingsmof
Bij verticale systemen wordt dit volledig door de persoon gehanteerd die gebruikmaakt van het ladderveiligheidssysteem. Inrichting waarmee iemand die gebruikmaakt van een ladderveiligheidssysteem omhoog of omlaag kan klimmen zonder continu de veiligheidsverbindingsmof te hoeven gebruiken.

Zelfintrekbare reddingslijn/zelfintrekbaar apparaat
Een valstopapparaat dat een lijn bevat die is opgerold in een trommel en die langzaam uit de trommel kan worden getrokken of erin worden teruggetrokken onder geringe spanning bij normale bewegingen van de medewerker. Na het inzetten van een val wordt automatisch de trommel vergrendeld en de val gestopt.

Servicecentrum (door de fabriek geautoriseerd)
Een centrum dat door de fabrikant is goedgekeurd voor het repareren en certificeren van apparatuur.

Schokbreker
Ook wel energieabsorberende inrichting genoemd. Een energieabsorberende inrichting die de krachten beperkt waaraan de werker wordt blootgesteld bij een val.

Vallijn met schokdemper
Een verbindingsapparaat dat wordt gebruikt met een persoonlijk valstopsysteem dat een ingebouwde schokbreker bevat voor het afvoeren van de energie van een val, waardoor de valstopkrachten worden beperkt.

Strekkabel met schokabsorptie
Een verbindingsapparaat dat wordt gebruikt met een persoonlijk valstopsysteem dat uitzet en intrekt op de maat van de beweging van de werknemer. Helpt struikelen, vallen en verstrikt raken te voorkomen.

Schokpak
Onderdeel van een vallijn met schokdemper die de energieabsorberende inrichting bevat die wordt geactiveerd bij een val.

Shuttle
Bij horizontale systemen wordt dit volledig door de persoon gehanteerd die gebruikmaakt van het horizontale veiligheidssysteem. Het stelt de persoon die gebruikmaakt van het horizontale veiligheidssysteem in staat om vrij te bewegen over de volledige lengte van het systeem zonder continu de shuttle te hoeven gebruiken.

Karabijnhaak
Een connector die bestaat uit een haakvormig onderdeel met een normaliter gesloten houder of vergelijkbare inrichting die kan worden geopend zodat de haak een object kan bereiken en die bij vrijgave automatisch wordt gesloten om het object vast te houden. Aangezien karabijnhaken connectors zijn, moeten zij ten minste 2 acties omvatten om de houder te openen vanuit de vergrendelde positie.

Spanner
De afstand tussen tussenliggende of verankeringspunten bij een horizontaal reddingslijnsysteem.

SRL
Een zelfintrekbare reddingslijn, oftewel SRL, is een door inertie geactiveerde spoel die intrekt en vrijgeeft. Bij een val wordt de trommel vergrendeld. Vaak ook blok genoemd.

Stijl dak
Een dak met een hellingshoek van meer dan 4 in 12 (verticaal naar horizontaal).

Riem onder het bekken
Een riem geïntegreerd in een full body-harnas die onder de billen doorloopt en de twee beenlussen met elkaar verbindt. Het is ontworpen om de krachten over de onderkant van het lichaam te verdelen zodat de kans op verwonding na een val wordt verminderd.

Suspensietrauma
Een toestand die ontstaat als een werknemer in een harnas hangt na een val vanwege belemmering van de bloedstroom. Dit kan resulteren in ernstige hersenschade of zelfs overlijden en kan optreden binnen niet meer dan vijftien minuten. 

Banden voor suspensietrauma
Een apparaat dat kan worden bevestigd aan of opgenomen in een full body-harnas dat wordt geactiveerd na een valstop en wordt gebruikt om de impact van een suspensietrauma tot een minimum te beperken. Ook wel gordels ter voorkoming van suspensietrauma genoemd.

Scheef vallen
Een slingerachtige beweging die het resultaat is van een val die plaatsvindt in een positie die zich horizontaal bij de verankering vandaan bevindt.


Lijn achter
Fungeert behalve als verbindingsmethode ook als verankeringsconnector en is beschikbaar in twee stijlen. Bij de ene wordt een verstelbare D-ring aan de lijn bevestigd voor het aanbrengen van de karabijnhaak en de andere is zodanig ontworpen dat de haak rond de band zelf wordt aangebracht, waardoor een speciale haak is vereist met een gate-sterkte van 5,000 pond (22 kN).

Tie-off adapter
Alternatieve verankeringsconnectors voor een valstopsysteem die van verschillende materialen zijn vervaardigd, met inbegrip van kabel, singelband en ketting.

Een bewegensbeperking
Controleren van de beweging van een persoon door aansluiting op een verankering om fysiek te voorkomen dat de persoon een positie bereikt waar een valgevaar bestaat.

Driepoten
Lichte, draagbare apparaten voor het bieden van verankering boven het hoofd. Worden gewoonlijk gebruikt voor het betreden van en het terughalen van personen uit mangaten.

Tonggesp
Net als bij een riemgesp leidt de werker de singelband door de gesp en plaatst de tong hiervan in de opening van de afdichting en past deze aan voor de juiste pasvorm en een optimaal comfort.

Lorrie
Een verankeringsconnector die langs de I-balk rolt om de werker horizontale mobiliteit te bieden.

Tweelinglijn 
Ook wel dubbele beenlijn genoemd. Twee lijnen die aan één uiteinde met elkaar zijn verbonden. Gebruikt voor het bieden van 100 percentage bevestiging om de werknemer te allen tijde te beschermen bij een val terwijl hij of zij zich van de ene locatie naar de andere verplaatst.V

Verticaal reddingslijnsysteem
Een systeem dat bestaat uit een flexibele lijn, zoals een draad, touw of kabel, met een connector aan het uiteinde waarlangs een valstopinrichting voortbeweegt.

W

Loop-/werkoppervlak 
Elk oppervlak, horizontaal dan wel verticaal, waarop een werknemer loopt of werkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot vloeren, daken, hellingen, bruggen, loopplanken, bekistingen en wapeningsstaal voor beton, maar geen ladders, voertuigen of trailers die werknemers moeten betreden om hun werk te kunnen doen.

Singelband
Geweven stof die wordt gebruikt bij componenten van valbeschermingsapparatuur zoals full body-harnassen en lijnen.

Wedge grip
Eenvoudig aan te passen afsluiting voor een draad, touw of kabel. Vereist geen gereedschap om te installeren en heeft een capaciteit van 22Kn (5,000 lb).

Lier
Een apparaat waarmee lasten worden opgetild en naar beneden verplaats en dat een mechanisme bevat dat het uitrollen en terugtrekken van de lijn regelt. Biedt een mechanisch voordeel bij het tillen.

Werkgebied
Een deel van een loop-/werkoppervlak waar werkzaamheden worden uitgevoerd.

Werkpositionering
"Een persoonlijk valbeschermingssysteem dat een gebruiker in staat stelt ondersteund te werken onder spanning
of hangend op een dusdanige wijze dat een val wordt voorkomen of beperkt. Gewoonlijk gebruikt in combinatie met een valstopsysteem."

Werkpositioneringsgordel
Een configureerbaar apparaat dat wordt gebruikt voor het beschermen van een werker op hoogten en dat hem of haar tegelijkertijd in staat stelt zichzelf op comfortabele wijze te positioneren en veilig een taak uit te voeren met twee handen. Wordt normaliter gebruikt bij of in combinatie met een full body-harnas voor valstop en een valstopsysteem.


XYZ 

3M Valbescherming combineert de producten en expertise van DBI-SALA® en Protecta® met de technologie en innovatie van 3M om veiligheid tot nieuwe hoogten te brengen en werkers iedere keer opnieuw comfortabel, zeker en veilig te laten klimmen. Bekijk onze producten en diensten op 3M.com/FallProtection.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software