>  Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 10 juni 2014

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken. Uw toegang tot en gebruik van deze website en de hierop aanwezige materialen is afhankelijk van uw volledige acceptatie en naleving van de voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, moet u de website onmiddellijk verlaten en niet langer gebruikmaken van enige materialen die u van de website hebt opgehaald.
Deze website wordt geëxploiteerd door Capital Safety. Capital Safety en 'u', als gebruiker van deze website, worden in het vervolg de 'Partijen' genoemd (elk een 'Partij'). 

 1. Auteursrecht en gebruik van inhoud. Deze website en de volledige inhoud hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, bestanden, grafieken en gegevens) zijn het eigendom van Capital Safety en zijn beschermd door auteursrechtwetten, handelsmerkwetten en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen. U mag delen van de materialen op de website weergeven, in elektronische vorm kopiëren, downloaden en afdrukken op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermelding wijzigt of verwijdert die wordt weergegeven op de materialen die u kopieert, downloadt of afdrukt. Als u materialen op of van onze site weergeeft, kopieert, downloadt of afdrukt, worden deze aan u verstrekt door Capital Safety onder een licentie die intrekbaar is. Capital Safety kan een dergelijke licentie op elk gewenst moment, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid intrekken als u, geheel naar onze beoordeling, in strijd met enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden handelt. Alle materialen die zijn verkregen op deze website mogen uitsluitend worden gebruikt voor de promotie van de producten en diensten van Capital Safety. 

  Capital Safety en haar dochterondernemingen wereldwijd behouden de volledige rechten op de materialen en zijn houder van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Enig ander gebruik van de materialen op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijziging, verspreiding, verzending, uitvoering, uitzending, vermenigvuldiging, publicatie, licentiëring, reverse engineering (behalve voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving), overdracht of verkoop van, of het maken van afgeleide werken van, enige materialen, informatie, software, producten of services die zijn verkregen op de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Safety is uitdrukkelijk verboden.

 2. Mogelijk zijn andere voorwaarden en bepalingen van toepassing. Aanvullende voorwaarden en bepalingen gelden voor zakelijke transacties of promotieacties die door Capital Safety worden uitgevoerd via deze website. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op eventuele publicatiebordservices, chatruimten of andere bericht- of communicatievoorzieningen die worden aangeboden via deze website. Niets op deze pagina Gebruiksvoorwaarden is bedoeld als wijziging van of aanpassing op enige overeenkomst die momenteel van kracht is tussen u en Capital Safety.

  Hoewel deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld voor algemene toepassing op alle inhoud op Capital Safety.com, kan deze website andere bedrijfseigen meldingen en gebruiksvoorwaarden bevatten, die eveneens in acht moeten worden genomen en gevolgd omdat zij van toepassing zijn op de specifieke gedeelten van deze website waarvoor zij zijn bedoeld. Bepaalde gedeelten van deze website zijn bedoeld voor doelgroepen in specifieke landen zoals aangegeven door specifieke landverwijzingen in de koptekstinformatie van de webpagina (bijvoorbeeld 'Capital Safety United States', 'Capital Safety United Kingdom' of 'Capital Safety Australia'). Capital Safety kan alle rechten die worden vermeld op deze pagina Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment intrekken of wijzigen door deze pagina bij te werken.

 3. Digitale bibliotheek van Capital Safety. Deze bibliotheek biedt exclusieve toegang tot een enorme bibliotheek van productafbeeldingen, documentatie en meer op het gebied van valbescherming. Voordat u hiervan gebruik kunt maken, moet u akkoord gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) die beschikbaar is op http://capitalsafety.webdamdb.com.  De EULA is een juridisch document tussen u (een persoon of een entiteit) en Capital Safety. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden hiervan, mag u deze bibliotheek niet gebruiken. Door gebruik te maken van deze bibliotheek, stemt u ermee in zich aan alle voorwaarden van de EULA te zullen houden.  Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de systeembeheerder: librarian@capitalsafety.com.

 4. Andere intellectuele eigendomsrechten. Houd er rekening mee dat op alle producten, processen of technologieën die in de materialen op deze website worden beschreven mogelijk andere intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn die door Capital Safety worden voorbehouden en die niet hieronder in licentie worden gegeven. Capital Safety, het logo van Capital Safety, DBI-SALA, Protecta en de meeste andere merknamen op deze website zijn de wereldwijde handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Capital Safety. Handelsmerken van andere partijen worden waar mogelijk geïdentificeerd en Capital Safety erkent hun rechten (bijvoorbeeld Kevlar® en Nomex® zijn gedeponeerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company).

 5. Disclaimers. DE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN OP DEZE WEBSITE WORDT AAN U AANGEBODEN IN DE HUIDIGE VORM ('AS IS'), UITSLUITEND VOOR UW INTERNE INFORMATIEDOELEINDEN, ZONDER ENIGE BEWERING OF GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF ANDERE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL IS CAPITAL SAFETY AANSPRAKELIJK JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OF ENIG MATERIAAL WAARTOE VIA DE WEBSITE OF VIA ENIGE ANDERE VIA HYPERLINKS VERBONDEN WEBSITE TOEGANG IS VERKREGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN WINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS INDIEN CAPITAL SAFETY UITDRUKKELIJK OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN, VOORZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES EN BEWERINGEN NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

  Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en informatie wordt zonder kennisgeving gewijzigd, bijgewerkt en verwijderd. Capital Safety kan op elk gewenst moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of programma's die worden beschreven in dit materiaal. Capital Safety biedt geen garanties dat deze website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat tekortkomingen worden gecorrigeerd. Capital Safety garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website of de server vrij is van fouten of virussen, wormen of 'Trojaanse paarden' en Capital Safety is niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt ten gevolge van dergelijke destructieve functies.

  Tevens doet Capital Safety geen beweringen en biedt het geen garanties van welke aard ook met betrekking tot enige andere website die u verkiest te bezoeken via deze website. Koppelingen naar dergelijke websites die door Capital Safety worden aangeboden dienen uitsluitend voor uw gemak en mogen niet worden beschouwd als implicatie dat Capital Safety deze websites of hun inhoud ondersteunt.

 6. Informatie verstrekken aan Capital Safety. Raadpleeg onze privacyverklaring voor een uitleg van hoe Capital Safety uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en opslaat. Met betrekking tot enige andere informatie (met uitzonderlijk van persoonlijke informatie) geldt dat, tenzij u over een andere schriftelijke overeenkomst met Capital Safety inzake het delen van dergelijke informatie beschikt, deze als NIET-VERTROUWELIJK zal worden beschouwd. DOOR INFORMATIE (ANDERS DAN PERSOONLIJKE INFORMATIE) NAAR CAPITAL SAFETY TE VERZENDEN VIA DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS LANGS ELEKTRONISCHE WEG ZONDER SCHRIFTELIJK OVEREENKOMST MET CAPITAL SAFETY MET BETREKKING TOT UW VERZENDING, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT CAPITAL SAFETY DIE INFORMATIE KAN GEBRUIKEN VOOR ELK WILLEKEURIG DOEL ZONDER VERPLICHTING AAN U. 

 7. Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met de wetten van de Staat Minnesota ongeacht de hierin opgenomen bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. Bevoegd tot het oplossen van geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de staats- en federale rechtbanken in Goodhue County, Minnesota, en elke Partij gaat uitdrukkelijk akkoord met de jurisdictie van deze rechtbanken.

 8. Scheidbaarheid. Indien enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door enige rechtbank met bevoegde jurisdictie, heeft een dergelijke verklaring geen gevolgen voor de resterende bepalingen van deze overeenkomst.

 9. Overdracht/wijziging van controle. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden overgedragen en uw verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gedelegeerd door u van rechtswege, door fusie of op enige andere wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Safety en enige poging tot overdracht zonder dergelijke toestemming wordt als nietig beschouwd. Capital Safety kan, zonder kennisgeving aan u, deze gebruiksvoorwaarden overdragen. Bovendien kan Capital Safety alle verplichtingen die door Capital Safety in het kader van deze gebruiksvoorwaarden moeten worden uitgevoerd, indien aanwezig, zelf uitvoeren of geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door haar aangesloten bedrijven, agenten en/of onafhankelijke onderaannemers.

 10. Geen externe begunstigden. De partijen beogen niet dat enige derde partij als externe begunstigde fungeert onder deze gebruiksvoorwaarden en niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als aanwijzing dat enige derde partij als externe begunstigde fungeert of dat aan enige derde partij rechten als of de status van begunstigde worden toegekend.

 11. Volledige overeenkomst. Alle voorwaarden, condities en bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en enige privacyverklaring of andere beleidslijnen en voorwaarden van gebruik die door u zijn geaccepteerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Capital Safety en hebben voorrang boven alle andere berichten, verklaringen, overeenkomsten of afspraken, mondeling dan wel schriftelijk, met u ten aanzien van dit onderwerp.

 12. Geen vrijwaring. Indien enige partij afziet van de uitoefening van enige rechten die in het kader hiervan worden toegekend of afziet van enige actie tegen de andere partij in het geval van een inbreuk op deze overeenkomst, betekent dit geen vrijwaring door die partij ten aanzien van een latere uitoefening van rechten of van latere acties in het geval van toekomstige inbreuken.

 13. Exportbeperkingen. U moet zich houden aan alle beperkingen en voorschriften voor export en herexport van het Department of Commerce (ministerie van handel) en andere Amerikaanse instellingen en instanties die van toepassing zijn op de website.

 14. Juridische beperkingen. Sommige landen en rechtsgebieden staan de voorwaarden, beperkingen, afwijzing of uitsluiting van geïmpliceerde garanties, beweringen of voorwaarden niet toe, dus zijn sommige van de afwijzingen, uitsluitingen, beperkingen en/of verplichtingen in deze gebruiksvoorwaarden mogelijk niet op u van toepassing. In een dergelijk geval: (i) worden de voorwaarden, beperkingen, afwijzing of uitsluiting van geïmpliceerde garanties, beweringen of voorwaarden niet ongeldig verklaard of teniet gedaan, maar blijven zij geldig en afdwingbaar in de mate waarin dit maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, en (ii) indien enige geïmpliceerde garanties of voorwaarden dan anderszins zouden ontstaan, wordt de geldigheidsduur van dergelijke geïmpliceerde garanties en voorwaarden beperkt tot negentig (90) dagen, of indien de toepasselijke wetgeving een langere termijn vereist, de kortst mogelijke wettelijk vereiste tijdsperiode.

 15. Aanpassing. Capital Safety kan deze gebruiksvoorwaarden geheel naar eigen goeddunken aanpassen door de herziene voorwaarden op de website te plaatsen. Als u doorgaat met het gebruik van de website na enige aanpassing, geeft dit aan dat u ermee akkoord gaat hieraan te zijn gebonden.

INDIEN U VRAGEN HEBT MET BETREKKING TOT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 
3M Valbescherming combineert de producten en expertise van DBI-SALA® en Protecta® met de technologie en innovatie van 3M om veiligheid tot nieuwe hoogten te brengen en werkers iedere keer opnieuw comfortabel, zeker en veilig te laten klimmen. Bekijk onze producten en diensten op 3M.com/FallProtection.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software